Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Par VPP INOSOCTEREHI programmu

Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā vai INO(vatīvi risinājumi) SOC(iālajā) TE(le) REH(abilitācijā) I(iekļaujošās izglītības kontekstā)
 

Kopsavilkums par programmu

VPP INOSOCTEREHI iekļauj sevī starpdisciplināru pētījumu, kas atbilst prioritārā virziena (5.1.)Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība visiem 3 uzdevumiem, saistīta ar prioritārajiem virzieniem zinātnē 2. un 3. atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas vairākām prioritātēm.

Programmas izpildītāji ir : RA Personības socializācijas pētījumu institūts, RTU Tālmācības studiju centrs, LU Pedagoģijas zinātniskais institūts, LiepU Izglītības zinātņu institūts.

Programma ietver sevī 2 projektus ar mērķi:

 1. Starpdisciplināru zinātnisko pētījumu veikšana un jaunu zināšanu bāzes izveide veicot situācijas izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā;
   
 2. Jaunu prototipu: e- platformas, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) izglītojamo ar līdzsvara traucējumiem sociālajai telerehabilitācijai izstrāde eksperimentu veikšanai, jaunu pakalpojumu aprobēšanai, ieviešanai un nodrošināšanai iekļaujošas izglītības kontekstā, kas dos pasaules līmeņa zināšanas inovatīvo un uzlaboto materiālu izstrādē, atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas vairākām prioritātēm.

Programma tiks īstenota sadarbībā ar attiecīgo tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un ārvalstu ekspertiem, kuri būs iekļauti Stratēģiskās vadības grupā.

Programma īstenošanas rezultātā tiks izpildīti visi Nolikumā izvirzītie horizontālie uzdevumi, kas nodrošinās rezultātu zinātniskumu, praktisko nozīmīgumu un tiks ieviesti visā Latvijas teritorijā.

Programmas īstenošana paredzēta no 2014.gada 20.novembra līdz 2017.gada 31.decembrim.
 

Programmas specifiskie mērķi:
 

 1. Starpdisciplināru zinātnisko pētījumu veikšana un jaunu zināšanu bāzes izveide veicot situācijas izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā;
 2. Jaunu prototipu: e- platformas, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) izglītojamo ar līdzsvara traucējumiem sociālajai telerehabilitācijai izstrāde eksperimentu veikšanai, jaunu pakalpojumu aprobēšanai, ieviešanai un nodrošināšanai iekļaujošas izglītības kontekstā, kas dos pasaules līmeņa zināšanas inovatīvo un uzlaboto materiālu izstrādē, atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas vairākām prioritātēm: 1. Augstas PV produkti; 2.Produktīva inovāciju sistēma; 3.Moderna IKT; 5.Moderna izglītība; 6.Zināšanu bāze; 7.Policentriska attīstība, kas saistās ar šīs stratēģijas jomām: 1) Zināšanu ietilpīga bioekonomika, 3) Viedie materiāli, tehnoloģijas, 5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas tautsaimniecības problēmu risināšanai.
   

Programmas uzdevumi:
 

 1. Sekmēt institūciju zinātnisko rezultativitāti, piesaistot jaunos zinātniekus, lai radītu pasaules līmeņa inovācijas atbilstoši Viedas specializācijas stratēģijai;
   
 2. Veikt starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanās un likumsakarībām, veicot teorētisku izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos, biežumu un korekcijas iespējām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā;
   
 3. Nodrošināt inovāciju pārnesi un institūciju praktisko rezultativitāti, veicot situācijas izpēti Latgales reģiona skolās, izmantojot iekārtu BIOSWAY un iepriekš izstrādāto līdzsvara testēšanas tehnoloģiju inovatīvas sociālās telerehabilitācijas metodikas, aprobācijai un ieviešanai iekļaujošas izglītības kontekstā un ieviešot Latvijas skolās, piesaistot Latvijas zinātnisko institūciju un tautsaimniecības nozaru sadarbības partnerus un ārvalstu ekspertus;
   
 4. Attīstīt zinātnisko kompetenci IKT jomā, veidojot jaunas konkurētspējīgas pieejas fizikālās un virtuālās pasaules integrēšanai un attīstot konkurētspējīgas programmatūras platformas, to lietojumu un pieejamību mūsdienu tīmekļa vidē, nodrošinot inovatīvo materiālu pieejamību e- vidē e-pakalpojumu saņemšanai un to izmantojamību, veidojot zināšanu bāzi, uz kuras pamata varēs radīt komercializējamus produktus; izstrādāt jaunu interaktīvu multimediju dizaina programmatūru un materiālus latviešu, krievu un angļu valodās, prototipus sociālajā telerehabilitācijā;
   
 5. Rekomendāciju izstrāde, ilgtermiņa tehnoloģiskā prognozēšana 10 un vairāk gadiem; ziņojumi rīcībpolitikas veidotājiem - VISC Speciālās izglītības nodaļai, Valsts pedagoģiski medicīniskai komisijai, kā arī rezultātu ieviešana Latvijas skolās sadarbībā ar šo komisiju un Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām un interaktīvu/ izglītojošu un sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanu sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru/pašvaldību partneriem, tādā veidā sekmējot zinātnes, prakses un sabiedrības saiknes veidošanos ilgtspējīgai attīstībai vienotā Eiropas telpā.
   

Tiešie labuma saņēmēji:
 

 • Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanās;
 • Skolu medmāsas, sporta skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi, speciālie pedagogi, skolēnu vecāki.
   

Netiešie labuma saņēmēji:
 

 • Visi interesenti Latvijā un ārzemēs, kuri lietos e-vidē pieejamo informāciju un materiālus;
 • Realizējot prototipu pavairošanu, būs iespējams veikt preventīvu pasākumu realizēšanu visām vecuma grupām.
   

Ieguvumi un iespējamais pielietojums:
 

 1. Rezultātu zinātniskā nozīmība saistās ar to, ka izveidota starpdisciplināra zinātnieku grupa, atjaunots zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju cilvēkkapitāls, izveidojot programmas jomas zināšanu ģeogrāfijai atbilstošu sadarbības tīklu, iesaistot programmas īstenotāju sagatavotos jaunos zinātniekus ( RA; RTU,LU, LiepU) un doktorantus un maģistrantus pētījumu veikšanā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā;
   
 2. Tiks radīta jaunu zināšanu bāze, metodes un e-tehnoloģijas, uz kuru pamata Latvijas uzņēmumi varēs radīt komercializējamus produktus; radīti jauni prototipi eksperimentu veikšanai: izstrādāta jauna interaktīva multimediju dizaina programmatūra, izmantojot MOOC tehnoloģiju jaunu prototipu: e- platformas, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitācijā/telerehabilitācijā izstrādē e-pakalpojumu ieviešanai, kas tiks aprobēts Latgalē un ieviests Latvijas teritorijā;
   
 3. Lietderīgi un praktiski izmantota LAT LIT projektā iegādātā iekārta BIOSWAY līdzsvara testēšanā, kas nodrošinās ieguldīto ES līdzekļu tālāko izmantošanu pētniecībā un zinātnes attīstībā, iepriekšējo pētījumu rezultāti, nodrošinot inovāciju pārnesi un ilgtspējību;
   
 4. Pētījumi balstīti uz pieredzi un papildus finansējuma piesaisti no līgumdarbiem programmas sinerģijas nodrošināšanai, starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos (iesniegts ERASMUS+ K1 projekts kopīgas maģistra programmas sociālajās inovācijās izstrādei; iesniegti ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības un Zināšanu alianses projekti ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām un komersantiem). Projekta īstenošanas laikā plānots sagatavot projekta pieteikumu programmā Horizonts 2020;
   
 5. Sekmēta zināšanu, labās prakses (Lietuva, Austrālija u.c) un tehnoloģiju pārnese, palielinot Latvijas sabiedrības drošību un drošumspēju, veikts jauns šāda veida pētījums Latvijā un statistisko datu apkopojums; izstrādāti jauni prototipi, daudzekrānu mācīšanās un EBIG 3 pieredzes ieviešana inovatīvās metodikas izstrādē (pieejas, metodes, tehnikas, paņēmieni) sociālajā rehabilitācijā/telerehabilitācijā dos iespēju ieviest e-pakalpojumus, kas virzīti uz ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības veselības uzlabošanu;
   
 6. Veikta rezultātu popularizēšana, iesaistot vairākas mērķa grupas, organizējot kursus visos Latvijas reģionos, zinātniskās konferences, zināšanu un labās prakses ieguves un rezultātu izplatīšanas seminārus, publicējot rezultātus datu bāzēs Web of Science, SCOPUS, u.c., kā arī organizējot informēšanas pasākumus tautsaimniecības partneriem, valsts un pašvaldību organizācijām un vasaras skola pētniekiem jaunu zināšanu ieguvei. Programmas dati būs pieejami izpildītāju mājas lapās.

 

VPP vadītāja:
Dr.paed. Velta Ļubkina
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RA
105.telpa
Tālrunis: 26121040
E-pasts: Velta@ru.lv 

VPP grāmatvede
Mg.soc.sc. Irēna Beinaroviča – Litvinova
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RA
303. telpa
Tālrunis: 26593789
E-pasts: irena@ru.lv

VPP administratore 
Dr.paed. Līga Danilāne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RA
104.telpa
Tālrunis: 29474886
E-pasts: Liga.Danilane@ru.lv 

VPP tehniskā sekretāre
Nellija Kivkucāne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RA
202.telpa
Tālrunis: 29157227
E-pasts: Nellija.Kivkucane@ru.lv

Konsultants IT jomā
Dr.phys. Atis Kapenieks
Kronvalda bulv.1, Rīga, RTU
107.telpa
Tālrunis: 29355511
E-pasts: atis.kapenieks@rtu.lv

Konsultante izglītības jomā
Dr.habil. paed. Irēna Žogla
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LU
Tālrunis: 29557576
E-pasts; Irena.Zogla@lu.lv