Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Projekts Nr.1

Konceptuālo rezultātu iegūšana, inovāciju aprobācija un ieviešana, nosakot līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, iekļaujoša izglītības procesa un iekļaujošas sabiedrības veicināšanas aspektā
 

Projekta Nr.1 mērķi:
 

Izpētot pasaules pieredzi līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisīto seku izpratnē, diagnostikā un intervencē, veikt:

 1. Starpdisciplināru situācijas izpēti Latgales reģiona izglītības iestādēs, nosakot līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītās sekas izglītojamajiem ar dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, radot jaunas zināšanas un teorētisko bāzi 2.projekta īstenošanai, atbilstoši projekta pētījumu jomas zināšanu ģeogrāfijai;
 2. Rezultātu ieviešanu Latvijas reģionos, pamatojoties uz tautsaimniecības nozaru vajadzībām un nodrošinot zinātnes, prakses un sabiedrības saikni sociālās rehabilitācijas/ telerehabilitācijas aspektā.
   

Projekta Nr.1 uzdevumi:
 

 1. Sekmēt RA, LU, LiepU, RTU zinātnisko rezultativitāti, piesaistot jaunos zinātniekus, doktorantus un maģistrantus pētījumu veikšanā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, lai radītu pasaules līmeņa inovācijas, atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.
 2. Veikt starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus par līdzsvara koordinācijas traucējumiem izglītojamiem ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos, biežumu un korekcijas iespējām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā.
 3. Nodrošināt inovāciju pārnesi un institūciju praktisko rezultativitāti, veicot situācijas izpēti Latgales reģiona izglītības iestādēs, izmantojot izstrādāto inovatīvas sociālās rehabilitēācijas/telerehabilitācijas metodikas izstrādei, aprobācijai un ieviešanai iekļaujošās izglītības kontekstā un ieviešot Latvijas skolās, piesaistot RA, LU, LiepU un tautsaimniecības nozaru sadarbības partnerus un ārvalstu ekspertus.
 4. Izstrādāt materiālu ar starpdisciplināru saturu un inovatīvas metodes un tehnoloģijas ieviešanai izglītības procesā e-vidē un politikā.
 5. Izstrādāt rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem - VISC Speciālās izglītības nodaļai, Valsts pedagoģiski medicīniskai komisijai materiāla ar starpdisciplināru saturu, inovatīvo metožu un tehnoloģiju ieviešanai izglītības procesā un politikā.
 6. Ieviest rezultātus Latvijas skolās sadarbībā ar VISC Speciālo izglītības nodaļu, Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām.
 7. Īstenot interaktīvus/ izglītojošus un sabiedrību informējošus sociālās rehabilitēācijas/telerehabilitācijas pasākumus sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru/pašvaldību partneriem, tādā veidā sekmējot zinātnes, prakses un sabiedrības saiknes veidošanos ilgtspējīgai attīstībai vienotā Eiropas telpā.
   

Projektā Nr. 1 īstenojamo pasākumu īss apraksts:
 

Plānotās projekta darbības (teorētiska Eiropas valstu un pasaules pieredzes izpēte, labākās pieredzes apguve, starpdisciplināra situācijas izpēte Latgales reģiona izglītības iestādēs, kuru iespējams attiecināt uz visas Latvijas situāciju, moderno diagnosticēšanas tehnoloģiju izmantošana, materiālu ar starpdisciplināru saturu un inovatīvo metožu un tehnoloģiju izstrādāšana un ieviešana izglītības procesā un politikā sadarbībā ar VISC Speciālo izglītības nodaļu, Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām; sabiedrības, sociālo dienestu, izglītības iestāžu darbinieku informēšana un izglītošana par līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītām sekām izglītojamo ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem mācīšanās procesā, preventīviem pasākumiem seku nepieļaušanā un iespējamo darbību to mazināšanā) tieši sasaucas ar programmas galveno un specifisko mērķi, nodrošinot ieplānoto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu.

Projekta rezultāti ir zinātniski, tā kā tiek veikti zinātniskie teorētiski un praktiski pētījumi, noskaidrojot pasaules valstu sasniegumus iekļaujošas izglītības īstenošanā, tai skaitā kustību koordinācijas traucējumu izraisīto seku aspektā, traucējumu izraisīto seku noteikšanā pielietojot modernas tehnoloģijas, izstrādājot materiālu ar starpdisciplināru saturu un inovatīvas metodes un tehnoloģijas ieviešanai izglītības procesā, vidē un politikā, informējot par rezultātiem Latvijas sabiedrību.

Projekta rezultāti ir praktiski nozīmīgi, jo pamatojoties uz izpēti, izceļot, pievēršot sabiedrības, skolu darbinieku un speciālistu uzmanību līdzsvara problēmu izraisītām sekām izglītības procesā izglītojamiem ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, kas ir viena no dzīves kvalitāti visvairāk apdraudošām slimībām, kā arī to mazināšanas iespējām, vēlākā programmas īstenošanas gaitā izstrādājot un aprobējot jaunas tehnoloģijas, ieviešot izstrādāto materiālu ar starpdisciplināru saturu un inovatīvas metodes un tehnoloģijas Latvijas izglītības iestādēs, tiek uzlabota skolēnu un skolotāju situācija, kas bāzējas uz valsts un sabiedrības ilgtspējības un iekļaujošas sabiedrības, iekļaujošas izglītības īstenošanas principiem, kā ko nosaka Latvijas Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2014.- 2020.gada prioritātes un Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.


Projekta vadītāja
Dr.paed. Ilga Prudņikova Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RA
103.telpa
Tālrunis: 29102257
E-pasts: prudnikovai.ilgai@gmail.com

LU grupas koordinatore
Dr.habil.paed. Irēna Žogla
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LU
Tālrunis: 29557576
E-pasts: Irena.Zogla@lu.lv

LiepU koordinatore
Dr.paed. Dina Bethere
Lielā 14, Liepāja, LiepU
137a. telpa
Tālrunis: 26476297
E-pasts: Dina.Bethere@liepu.lv